ಗಂ-ಡನೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂ-ಡತಿಯರು ಸೇರಲು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋ-ಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೆನ್ನುವುದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೈ-ಹಿಕ ಪ್ರೀ-ತಿಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಗಂ-ಡ ಹೆಂ-ಡತಿ ನಡುವೆ ಸಂ-ಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೈ-ಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂ-ಡತಿ ಯಾವಾಗ ಸೇರಲು ಬಯ-ಸುತ್ತಾಳೆಯೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈ-ಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿ-ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತಂತೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರಬಹುದು.

ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ – ನಿಕ್ ದಂಪತಿ - Super TV Kannada

ಇಂದಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅಂಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮ-ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈ-ಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿರುವ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಐದಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೃಂ-ಗಾರ ಕ್ರಿ-ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಂ-ಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಸು-ಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿ-ವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
You might also like

Comments are closed.