ಎಂತಹ ಹು;ಡುಗಿ ಆದರು ಪ;ಟಾಯಿಸಲು ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ !ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ !!

‘ಹುಡುಗ ಹುಡು;ಗಿ ಪ್ರೀ;ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀ;ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸು;ಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು…

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •