ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ, ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪುರುಷರು ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಾ *ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪುರುಷನು ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಪುರುಷನು ಮಹಿ ಳೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರಲಾರನು. ಅವನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸು ಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿ ಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವನ ಕ ಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿ ಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಪುರುಷನು ಮಹಿ ಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕಂತೆ! ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯಂತೆ! | Relationship Benefits of Sleeping in Separate Beds! - Kannada BoldSky

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಭೋಜನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿ ಳೆಯರು ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ‘ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ದಿವಗುಣ ಆಹಾರೋ’ ಎಂಬ ಪದವು ಮಹಿ ಳೆಯರ ಹಸಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿ ಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿ ವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಹಿ ಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ದೈ ಹಿಕ ರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾ ಲೊರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುರು ಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿ ಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ..?ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ … – Good morning Karnataka

ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರು ಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾ *ಮುಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿ ಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂ *ಗಿಕತೆಯ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಡ ಮತ್ತು ಹಣವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಮಹಿ ಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಬಾರದು. ಬಡವನು ಮಹಿಳೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ದೀನ ಹೆಂಡತಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇತರ ಪುರು ಷರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರು ಷನು ಸರಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವವರೆಗೆ, ಅವನು ಮಹಿ ಳೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯಗಳು - MP News

ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ನಪುಂ *ಸಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಮಹಿ ಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ನಪುಂ *ಸಕನಿಗೆ, ಮಹಿಳೆ ವಿಷದಂತಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡ ತಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ ಳ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನವು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ *ಸಕ ಪುರುಷನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು.

ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರು ಷನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿ ಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮ ಹಿಳೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ದು ಷ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರುಷರ ಶ ಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾ ಶಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದುಷ್ಟ ಮ ಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •