ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಧನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ,ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಧನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಧನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ,ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಧನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ,ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...