ಸಂಗಾತಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂ-ಗಿಕ ಸು-ಖ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಿಪ್ಸ್…

Home

ಅನೇಕರು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಿವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯವುದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆಗ ನರಗಳು ಸು-ಖಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿ-ಕ್ಕರ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...