ಸೆ *ಕ್ಸ್  ಸಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯುವಕರ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದಲೆ ಮ ಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರ *ಣಯದ ಮೂ ಡ್’ಗೆಬರುತ್ತಾರೆ.

ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಸು ಖದ  ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂತೆ. ಲೈಂ *ಗಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ  ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ಗಂಡನ ಜತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗಂಡನ ಕಾ ಮ ಚೇಷ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದೆಂಬುದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿ ಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಎಂದು ವಿಷ್ಲೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲತ್ಕಾರದ ರೀತಿಯ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಸುಖ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನೋಟ ಬೀರುವುದು:  ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿರಿ. ಬಹುತೇಕ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮ ಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂ ಡ್’ಗೆ ತರುವಷ್ಟು ಕಣ್ಣೋಟ ಮಾತ್ರ ಬೀರಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು:  ಸೆ *ಕ್ಸ್  ಸಲ್ಲಾಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯುವಕರ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದಲೆ ಮ ಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರ *ಣಯದ ಮೂಡ್’ಗೆಬರುತ್ತಾರೆ.

50,000+ Best Indian Couple Photos · 100% Free Download · Pexels Stock Photos

ದೇ ಹಾಕರ್ಷಣೆ: ಅಪ್ಪುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವುದು, ದೇ ಹವನ್ನು ಟ ಚ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಲೈಂ *ಗಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸೆ *ಕ್ಸ್ ಮೂ ಡ್’ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಖುಷಿಯ ಮಾತಗಳನ್ನು ಆಡಿ : ಬೇಜಾರಿನ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ , ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಆಕೆಯ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂ ದಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಮುತ್ತು ನೀಡುವಿಕೆ: ನಿಧಾ ನಗತಿಯ ಮುತ್ತು ನೀಡು ವಿಕೆ ಸೆ *ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಒರಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂಡ್ ಔಟಾಗುತ್ತದೆ.  ನಿಧಾನ ಚುಂಬನಂ ಸೆ *ಕ್ಸ್’ಗೆ ಆಹ್ವಾನಂ ಗಾದೆಯನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •