ಪ್ರತಿ ಗಂ’ಡ ಹೆಂ’ಡತಿ ತಮ್ಮ ಮಲ’ಗುವ ಕೋ’ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ’ಗುವ ಮುಂ’ಚೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಲ’ಗಬೇಕಂತ,ಜಟಕಾ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ…

Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಂಡ-ಹೆಂ ಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹವು ಕೇವಲ ರಾ ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಹೋದರೆ ಅದು ಚಂದ.

ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಜೀವ ನಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೋ ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಂ *ಡಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಂ *ಡಸರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗಿನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 8:00 ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಟಾಗುತ್ತದೆ.ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಿರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಮ ಲಗುವಂತಹ ಕೊನೆ.

ಹೀಗೆ ಮಲ ಗುವಂತಹ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ ಲಗಿ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆ ಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಲ ಗುವಂತಹ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲ ಗಿದರೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲ ಗುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರಿ ಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮ ಲಗುತ್ತೇವೆ.ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಮಲಗುವಂತಹ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಗಾತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಾರದು.

ಮಲ ಗುವ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಮ ಲಗು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾ ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀ ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲವರು ಮಲಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂ ಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂ ಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಸಂಸಾರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕ.ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೂಡ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ ಗಲುಬಿಡಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲ ಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂ ಡತಿ ಯವರು ಪ್ರ *ಣಯ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂ ಗತಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅಡ್ಡಬರುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂ *ಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಂಡ-ಹೆಂ *ಡತಿಯ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲ ಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರಹಾಕುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಂಡ-ಹೆಂ *ಡತಿ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಲ ಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಲ ಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂ ಧವ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇ ಯಸಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂ ಗತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೈ *ಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಪ್ರ *ಣಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ತಿಯೆನ್ನುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...