ಸಮಯ

ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂ’ಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂ-ಗಿಕ ಒಳ್ಳೆದು ಗೊತ್ತಾ…

Home

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆ-ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂ-ಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತದೆ.ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುವುದುಂಟು. ಸಂ-ಗಾತಿ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ಪುರುಷನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಸೆ-ಕ್ಸ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಫೋ-ರ್ಪ್ಲೇ ಅಗತ್ಯ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂ-ಭೋಗ ಬೆಸ್ಟ್.

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂ-ಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ವೇಳೆ ಬ್ಲೀ-ಡಿಂಗ್ ಭಯ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಬ್ಲೀ-ಡಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂ-ಭೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫೋ-ರ್ಪ್ಲೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ಸಂ-ಗಾತಿ ಯೋ-ನಿ ತೇವಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಸಂ-ಭೋಗ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀ-ಡಿಂಗ್ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಸಂ-ಗಾತಿ ಆತುರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂ-ಗಾತಿಯಾದವನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Kannada novels series | ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಮಗ್ರ

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂ-ಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೋ-ವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುವುದುಂಟು. ಸಂ-ಗಾತಿ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ಪುರುಷನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಸೆ-ಕ್ಸ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಫೋ-ರ್ಪ್ಲೇ ಅಗತ್ಯ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂ-ಭೋಗ ಬೆಸ್ಟ್.

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂ-ಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ವೇಳೆ ಬ್ಲೀ-ಡಿಂಗ್ ಭಯ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಬ್ಲೀ-ಡಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂ-ಭೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫೋ-ರ್ಪ್ಲೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ಸಂ-ಗಾತಿ ಯೋ-ನಿ ತೇವಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಸಂ-ಭೋಗ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀ-ಡಿಂಗ್ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂ-ಗಾತಿ ಆತುರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂ-ಗಾತಿಯಾದವನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...