ಪುರು ಷರು ಮಹಿ ಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒ ಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೋ ಡಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀ ಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪುರು ಷರು ಅಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಮಹಿ ಳೆಯರಿಗೆ ಸೌಂ ದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತ *ನಗಳು ಮೆರಗು ನೀಡುವುದು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪು ರುಷರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತ *ನಗಳು ಬೆಳೆದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರು ಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತ *ನಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದನ್ನು ಗೈ ನೆಕೊ ಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಪು ರುಷರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆರೆಯಲು ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆಗುವುದು.

ಪುರು ಷರಿಗೆ ಮ ಹಿಳೆಯರ ಸ್ತ *ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಕೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾ ತ್ರದ ಸ್ತ *ನಗಳಿರುವ ಮ ಹಿಳೆಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ ರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?*

Relationship: ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? - how to keep attraction in relationship | Vijaya Karnataka

1. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂ* ಗಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂ *ಗಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪುರು ಷ ಮತ್ತು ಮಹಿ ಳೇಯರ ದೖ *ಹಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು.ಮಹಿ ಳೆಯರ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪುರುಷ ರೋ ಮ್ಯಾಟಿಂಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪ ನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ

2. ಆಕೆ ಮೇಜರ್! ಬಾಲ್ಯಾ ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾ ಟಿದ ಆಕೆ ಯ ಎ *ದೆ ಭಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪುರು ಷನಿಗೆ ಆಕೆ ಮೇ ಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬರುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

3. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದಾಟ: ಮ ಹಿಳೆಯರ ಆ ಭಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಮಿ ದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಡೋ ಪಾಮೈನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಟೋ ನಿಕ್ ಎಂಬ ಕೆಮಿ ಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ದಿಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ  ಈ ‘ಕೆ ಟ್ಟ’ ಯೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
DMCA.com Protection Status
error: Fuck you !!