ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂ ಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.ಈ ಚಾಣ ಕ್ಯರು ಕೇವಲ ರಾಜನೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಿ ನೈತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದ ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ,

ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯ ಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವ ನ ಯಾವ ಅಂತ್ಯ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ಮ ಹಾ ಪಾಪಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವೇಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಅಂತವರು ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದಾದರೂಒಂದು ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನು ಸಾರವಾಗಿ ಎರಡನೆಯದು ಯಾವುದಾ ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನೋ ಡಬಾರದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾ ಗೋರ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತದೆ ನರಕವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತನ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರ ಪಾಲನೆ-ಪೋ ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನಾ ದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಘನಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತ ಹ ಪಾಪಗ ಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಜನ್ಮ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲಹೇಗಿದ್ದರೇನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಲವಾ ರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ/ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •