ಹೆಂ*ಗಸರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,ಗಂಡಸರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು…

Home

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆ ಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಹೆಂ *ಗಸರ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹಸಿವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೆಂ ಗಸರು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೀ ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಹೆಂ  *ಗಸರು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಅ ಸಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಂ ಡನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.ಇನ್ನು ಹೆಂ ಗಸರು ಗು  *ಪ್ತವಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಂ ಡನೊಂದಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಗ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಗು  *ಪ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಗಂ ಡನಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...