ವಿಶೇಷ

ಹುಡು’ಗಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಹುಡು’ಗರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತ’ಲೆ ಕೆಡಿ’ಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ,ಅದು ಏನಪ್ಪಾ

Home Kannada News/ಸುದ್ದಿಗಳು

ಹು *ಡುಗಿಯರ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಸಂ *ಗಾತಿ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಸಂ ಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹುಡು ಗರು ಕೂಡ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಂಶವೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೌದು ಹಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ಶತದಷ್ಟು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡು ಕುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹುಡು ಗಿಯರಾಗಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇ *ಯಸಿ ಆಗಿರಲಿ ಹುಡು ಗರೇನಾದರೂ ಹು ಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಪುರುಷರು ಹುಡು ಗಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಂ ಶೋಧನೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಹುಡು ಗರು ಹುಡು ಗಿಯರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗರು ಹುಡು ಗಿಯರು ತಮಗಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಹುಡುಗರು ಹುಡು ಗಿಯರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಂತೆ ಹುಡು *ಗಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗರು ಹುಡು *ಗಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಹುಡು *ಗಿಯರೂ ನೇರನುಡಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹೌದೋ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯರೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡು ಗರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಾ ಹೌದು ಸುತ್ತಿಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹುಡು (ಗಿಯರು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಂಥವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು.

ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರೂ ಹುಡು *ಗಿಯರಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಗುಣ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹುಡು *ಗಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಸಿ ಟಿವ್ ಎನ ರ್ಜಿ ಹೌದೋ ಹುಡು ಗಿಯರು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹು ಡುಗಿಯರನ್ನು ಹುಡು ಗರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಯಾವಾಗ ಹುಡು ಗಿಯರು ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ನೆಗೆ ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಕಾ ರತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹುಡು ಗಿಯರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಇನ್ನು ಹುಡು ಗರು ಹುಡು ಗಿಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಚಾರ ಹುಡು ಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹುಡು ಗರು ಅಂಥ ಹುಡು ಗಿಯರನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎದ್ದು ಈ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವುದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಶುಭಾ ದಿನ ಧನ್ಯವಾದ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...