ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸು ಖ ಮತ್ತು ಸ ಮೃದ್ಧಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಆ ಮನೆಯ ಮಹಿ ಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಮ ಹಿಳೆ ಆ ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಿ ರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ ಹಿಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮನೆ ಮನೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಮ ಹಿಳೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶೋಭೆ ಆಗಿ ರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮ ಹಿಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವಳು ಆಗಿ ರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂ ಡ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತ ತನ್ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆ ಸೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪು ರುಷರು ಕೂಡ ತಾವು ಮದು ವೆಯಾಗುವ ಹೆ ಣ್ಣು ಇದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಹೆ ಣ್ಣು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸು ಖ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿಯನ್ನ ತರುವವಳಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲ ಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಹಳ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿ ಳೆಯರ ಅಂ *ಗಾಂಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ ಮಹಿ ಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲು, ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಮಹಿ ಳೆಯ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂ ತಹ ಹೆ *ಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ದಪ್ಪವಾದ, ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿ ಳೆಯ ಕೂದಲು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸು ಖ ಮತ್ತು ಸಂ ತೋಷ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

100 Best God Lakshmi Images, Videos - 2021 - 🙏ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ🌸 - God Lakshmi WhatsApp Group, Facebook Group, Telegram Group

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದುಂ ಡನೆಯ ಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮ ಹಿ ಳೆಯರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದ ಯಾಳು ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಸ್ವ ಭಾವದವಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಟ್ಟನಂತಹ ಮ ಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರು ತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಜೊ ತೆಗೆ ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹೆ ಣ್ಣಿನ ಆಗಮನ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಯಾವ ಮ ಹಿ ಳೆಯ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಅಂತಹ ಮ ಹಿ ಳೆಯರನ್ನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಮ ಹಿ ಳೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ತೆಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇಂತಹ ಮ ಹಿ ಳೆಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯ ಶಾ ಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮ ಹಿ ಳೆಯರನ್ನ ಮ ದು ವೆಯಾದ ಪು ರುಷರು ತಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲು ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮ ಹಿ ಳೆಯ ಕೈ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಿ ಳೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •