ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂ;ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಕೆಲವೊಂದು ಶುಭ ಅಂ;ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭೂತ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಈ ಅಂ;ಗಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರ;ಹಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂ;ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಶುಭಕರ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಮಹಿಳೆ;ಯರ ಕು;ತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲವೊಂದು

ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಮ;ಹಿಳೆಯರು ಸುಖ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಗಳು ಯಾವ ಮ;ಹಿಳೆಯರ ಕಿವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಧೀರ್ಘಾಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲುಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ ಮ;ಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಕೂದಲುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮ;ಹಿಳೆಯರ ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲುಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯದ ಗುರುತಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ದಪ್ಪವಾದ ತೊ;ಡೆಗಳು ಯಾವ ಮ;ಹಿಳೆಯರ ತೊ;ಡೆಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐದನೆಯದು ದೊಡ್ಡದಾದ ತಲೆ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ತಲೆ ಇರುವ ಮ;ಹಿಳೆಯರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂತಹ ಮ;ಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆರನೆಯದು ಉದ್ದವಾದ ಕಾ;ಲುಗಳು ಯಾವ ಮ;ಹಿಳೆಯರ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರ ಪಾದಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಮ;ಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ ಉದ್ದವಾದ ಕೈಗಳು ಯಾವ ಮ;ಹಿಳೆಯರ

ಕೈಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಂಟನೆಯದು ಆಳವಾದ ಹೊ;ಕ್ಕುಳ ಯಾವ ಮಹಿ’ಳೆಯರ ಹೊ;ಕ್ಕುಳ ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ;ದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ಧನವಂತರು ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವು ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ ಜೊ’ತೆಗೆ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸು’ಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ...
DMCA.com Protection Status
error: Fuck you !!