ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಂ”ಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ‘ಹಂ’ಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂ’ವ ಯೋಜನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈದ್ಯರ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹಾ’ಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸೈ’ಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಲೈಂ”ಗಿಕ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆ”-ಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ನಾ”’ಯು ಒಂದು ಮಾ-ನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೆ”-ಕ್ಸ್ ಕಂ’ಟ್ರೋಲ್ ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲೈಂ-”ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಏಕೆ ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮೂಹ ಒಂದು ಶ-ಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ’ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಶ’ಕ್ತಿಯ ಇಂಧನ ಸ್ತ್ರೀ”ಯರಲ್ಲಿ ರ’ಜ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀ”-ರ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂ-”ಭೋಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂ’ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂ-‘ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೇ’ಧಾವಿಗಳು ಆಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಲೈಂ-”ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂ-”ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬು’ದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಕ್ರಿ-”ಯೆ ಇದೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಋ’ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಆ’ರೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀ-”ರ್ಯ ದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರ’ಗಳಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸತ್ವ ಗಳಾಗಿವೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ’-ಜನನಾಂಗ ವೀ”ರ್ಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಸ್ತ್ರಿ ಅಂ’ಗವ್ಯೂಹ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪುರುಷರ ದೇ’ಹ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನ’ರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ/ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •